AAD VAN DER VOORDE AUTORIJSCHOOL

Verwerkingsverantwoordelijke:

hierna te noemen Opdrachtgever

Elke opdracht tot het verwerken van gegevens van Opdrachtgever valt onder deze verklaring.

De privacyverklaring maakt onderdeel uit van onze Algemene Voorwaarden.

Het gestelde in deze verklaring prevaleert daar waar relevant boven de Algemene Voorwaarden.

Definities: Als in artikel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring en geheimhouding

1. Deze privacyverklaring kan zoals aangegeven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook worden gezien als een schriftelijke verwerkingovereenkomst.

2. Hierin staat beschreven welke gegevens we verwerken en waarom, en hoe wij hiermee omgaan.

3. We hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) de contactpersoon hiervoor is te bereiken via aad.vandervoorde@tele2.nl of 06-54690014

4. Aad van der Voorde Autorijschool Nieuwe Meerlandseweg 2 9684 VP Finsterwolde is een bedrijf dat zich bezighoudt met: rijopleidingen B en E achter B.

5. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en geslacht.

6. We verwerken de gegevens voor de volgende doelen:

Deels omdat die wettelijk verplicht zijn en deels om onze bedrijfsvoering soepel te laten verlopen.

7. Bijzondere persoonsgegevens:

geslacht: om te kunnen aanschrijven met of heer of mevrouw

8. Rechten.

Om van uw rechten gebruik te kunnen maken neemt u contact op met aad.vandervoorde@tele2.nl of 06-54690014

U heeft het recht om inzicht te krijgen welke gegevens wij van u verwerken.

9. U heeft het recht om uw gegevens of een deel daarvan te laten wijzigen of verwijderen voor zover ze niet wettelijk verplicht zijn.

10. Om uw rechten uit 8 en 9 te kunnen uitvoeren zijn wij genoodzaakt uw identiteit vast te stellen.

11. Als u oordeelt dat wij inzake uw gegevens onterecht handelen kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

12. Gegevens worden door ons vernietigd zodra er geen noodzakelijkheid tot bewaring meer is.

13. Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen tegen verlies en diefstal en ongeoorloofd verwerken

14. Geheimhouding, gebruik en beveiliging.

We betrachten geheimhouding van alle als zodanig aan ons toevertrouwde gegevens.

15. De gegevens zullen niet worden versterkt aan derden tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht of na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever of door de wet verplicht.

16. Gegevens worden door Aad van der Voorde autorijschool niet gebruikt voor andere doeleinden.

17. Binnen de autorijschool Aad van der Voorde maken gebruik van een verwerkingsregister waarin we bijhouden, wie welke gegevens verwerkt.

18. Alle personen binnen autorijschool Aad van der Voorde hebben actuele kennis van veilig omgaan met gegevens.

19. Subverwerkers.

Voor opslag van de gegevens en online programmatuur, kan autorijschool Aad van der Voorde gebruikmaken van externe binnen de EU gesitueerde servers, of van servers in landen met minstens dezelfde beschermingswetten. Met deze partijen hebben we een verwerkingsovereenkomst volgens de AVG richtlijnen.

20. Datalekken.

In geval van datalekken en of kwijtraken van gegeven zullen wij direct maar in ieder geval binnen 72 uur bericht geven aan de Betrokkene en of Verwerkingsverantwoordelijke en indien daartoe verplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

21. Verwerken voor opdrachtgever.

Binnen autorijschool Aad van der Voorde worden persoonsgegevens verwerkt die door Opdrachtgever aan ons worden verstrekt.

22. autorijschool Aad van der Voorde verwerkt deze gegevens onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

23. autorijschool Aad van der Voorde zal de gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen met Opdrachtgever.

24. Deze gegevens zullen behoudens punt 19, niet aan derden worden verstrekt zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.